Văn bản liên quan
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ___________ Số: 17/2012/TT-BGDĐT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––        Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2012   THÔNG TƯ Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm         Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về dạy thêm, học thêm: Điều 1.Ban hành kèm theo Thông tư này quy định về dạy thêm, học thêm. Điều 2.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm. Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên,Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội (để báo cáo); - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); - Uỷ ban VHGD TNTNNĐ của QH (để báo cáo);    - Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo); - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Như Điều 3; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ GD&ĐT; - Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.  KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký)            Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành:
16/05/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
GiTrường Mẫu giáo dân lập xã Cam Thành Bắc được thành lập tháng 10/1993 Đến tháng 8/2011 trường được chuyển sang hệ công lập với tên gọi trường Mẫu giáo Hoa Hồng xã Cam Thành Bắc. Ngày 28/9/2018 trường được chuyển đổi thành trường Mầm non Hoa Hồng theo Quyết định 1652/ QĐ-UBND huyện Cam Lâm, trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm. Trường gồm 3 điểm trường, điểm chính đặt tại thôn Tân Phú, xã Cam Thành Bắc với tổng diện tích 6.685.9m2 đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2017 trường được đầu tư xây mới 8 phòng học và 02 phòng chức năng nâng số phòng học lên 11 phòng, 03 phòng chức năng và nhiều công trình khác đã tạo nên môi trường xanh, sạch, đẹp phần nào đáp ứng được yêu cầu giáo dục theo chương trình GDMN. Năm học 2018-2019 trường Mầm non Hoa Hồng có 41 CB,GV,NV. Trong đó 03 cán bộ quản lý, 23 giáo viên, 15 nhân viên Toàn trường có 11 lớp học với 372 cháu. Các cháu được phân chia theo từng độ tuổi. 100% cháu đến trường được học 2 buổi/ ngày và ăn bán trú tại trường. Nhà trường có 11 Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ trường Mầm non Hoa Hồng, trực thuộc Đảng Bộ xã Cam Thành Bắc. Công đoàn cơ sở của nhà trường trực thuộc Liên đoàn lao động huyện Cam Lâm, gồm 41 công đoàn viên. Nhiệm vụ của nhà trường là chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ 24-36 tháng đến 5-6 tuổi theo Thông tư số 28/2016/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng ngân sách tài chính, tài sản theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện khoán chi đã giúp nhà trường chủ động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, cân đối được kinh phí cho các hoạt động, đáp ứng kịp thời các nhu cầu cần thiết của giáo viên, nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trải qua 25 năm thành lập và phát triển, nhà trường đã luôn giữ vững thành tích được xã hội và các cấp quản lý công nhận và đánh giá cao như bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hoà năm học 2009-2010; năm học 2010-2011, năm học 2015-2016, năm học 2016-2017. Ngoài ra còn nhận được nhiều giấy khen của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm, giấy khen của UBND huyện Cam Lâm.
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 31
Tháng trước : 170