Trường Mẫu giáo dân lập xã Cam Thành Bắc được thành lập tháng 10/1993 đến tháng 8/2011 trường được chuyển sang hệ công lập với tên gọi trường Mẫu giáo Hoa Hồng, xã Cam Thành Bắc. Ngày ...