Nhằm tăng  cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự sâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường Mầm non Hoa Hồng.